Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][]0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)


Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.


Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:999918141
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):www.gnamfissas.gr
Πόλη:Άμφισσα Φωκιδος
Οδός και αριθμός:Οικισμός Δροσοχωρίου
Ταχ. κωδ.:33100
Αρμόδιος επικοινωνίας:Μήταλας Θεόδωρος
Τηλέφωνο:2265 350 129
φαξ:22650 22086
Ηλ. ταχ/μείο:log1@gnamfissas.gr
Χώρα:GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ Επιλογή Προμηθευτή(-ων) υλοποίησης του Υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5104160, που είναι ενταγμένη το Ε.Π «Στερεά Ελλάδα», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, 249.991,80€ συμπεριλαμβανομένου του 24%.ΦΠΑ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ως κάτωθι 1. ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ +ΤΕΠ +ΚΛΙΝΙΚΗ COVID) 2ΤΕΜΑΧΙΑ Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 4.032,26 € ΦΠΑ = 967,74€ ΣΥΝΟΛΟ: 5.000,00 € 2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ BIPAP (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ +ΚΛΙΝΙΚΗ COVID) 2 ΤΕΜΑΧΙΑ Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 3.225,81 € ΦΠΑ = 774,19 € ΣΥΝΟΛΟ: 4.0000,00 € 3. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ +ΚΛΙΝΙΚΗ COVID) 2ΤΕΜΑΧΙΑ Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 7.258,06 € ΦΠΑ = 1.741,94 € ΣΥΝΟΛΟ: 9.000,00 € 4. ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ + ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ +ΤΕΠ +ΚΛΙΝΙΚΗ COVID) 1ΤΕΜΑΧΙO Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 20.161,29 € ΦΠΑ = 4.838,71 € ΣΥΝΟΛΟ: 25.000,00 € 5. ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ COVID (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ +ΤΕΠ +ΚΛΙΝΙΚΗ COVID) 1 ΤΕΜΑΧΙO Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 11.612,90 € ΦΠΑ = 2.787,10 € ΣΥΝΟΛΟ: 14.400,00 € 6. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ NPU ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΜΑΦ (ΚΛΙΝΙΚΗ COVID +ΜΑΦ) 3 ΤΕΜΑΧΙΑ Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 13.380,48 € ΦΠΑ = 3.211,32 € ΣΥΝΟΛΟ: 16.591,80 € 7. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΚΟ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΦΑΣΗΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) 1ΤΕΜΑΧΙΟ Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 2.822,58 € ΦΠΑ = 677,42 € ΣΥΝΟΛΟ: 3.500,00 € 8. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΩΑΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) 1ΤΕΜΑΧΙΟ Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 12.096,77 € ΦΠΑ = 2.903,23 € ΣΥΝΟΛΟ: 15.000,00 € 9. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ –ΟCT (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ) 1ΤΕΜΑΧΙO Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 38.709,68 € ΦΠΑ = 9.290,32 € ΣΥΝΟΛΟ: 48.000,00 € 10. ΣΥΣΚΕΥΗ YAG LASER (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ) 1ΤΕΜΑΧΙΟ Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 14.919,35 € ΦΠΑ = 3.580,65 € ΣΥΝΟΛΟ: 18.500,00 € 11. ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΌ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ) 1ΤΕΜΑΧΙΟ Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 32.258,06 € ΦΠΑ = 7.741,94 € ΣΥΝΟΛΟ: 40.000,00 € 12. ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ) 1ΤΕΜΑΧΙΟ Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 12.096,77 € ΦΠΑ = 2.903,23 € ΣΥΝΟΛΟ: 15.000,00 € 13. ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ 12 ΑΣΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) 1ΤΕΜΑΧΙO Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 11.290,32 € ΦΠΑ = 2.709,68 € ΣΥΝΟΛΟ: 14.000,00 € 14. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΝΑΡΟΠΗ ΘΕΣΗ TRENDELEBURG (ΜΤΝ + ΑΙΘΟΥΣΑ COVID) 8ΤΕΜΑΧΙA Π/Υ χωρίς ΦΠΑ = 17.741,94 € ΦΠΑ = 4.258,06 € ΣΥΝΟΛΟ: 22.000,00 €

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

%

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

-

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

-

Ναι / Όχι

-

-

--


Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ναι / Όχι

-

-

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

Ναι / Όχι

-

-

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

..

-

-

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ναι / Όχι

-

 

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

..

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

 

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

..

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Ναι / Όχι

Ναι / Όχι

-

-

-


Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Λήξη

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ναι / Όχι

-

Ναι / Όχι

-

-

-


Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.


Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:


α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή


β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.


Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.


Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή