Διαγωνισμοί 2024

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Υπηρεσία του Τεχνικού Ασφάλειας

10 Απριλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% για 3 έτη
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 17.04.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 16.04.2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση,Διευκρίνηση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας

09 Απριλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 10.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 17.04.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 16.04.2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση , έγγραφο διευκρίνισης

Νέο ΤΟ Γενκό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσει δημόσιο διαγωνισμό με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την Υπηρεσία της Φύλαξης.

04 Aπριλίου 2024

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 111.600,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,
Έναρξη υποβολής προσφορών 08/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 22.04.2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 26.04.2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο ΤΟ Γενκό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσει δημόσιο διαγωνισμό με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό άνω του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων», Πετρέλαιο Κίνησης,Πετρέλαιο θέρμανσης και Αμόλυβδη βενζίνη ,για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας και του Κε.Φ.Ι.Απ.

04 Aπριλίου 2024

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 319.112,76 € συμπ. ΦΠΑ 24%,
Έναρξη υποβολής προσφορών 08/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 13/05/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 17/05/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Δημόσιος ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλευσης ενός καταστήματος Εμβαδού 80 m², ισογείου ιδιοκτησίας του Γενικού Νσοκομείου Άμφισσας

03 Απριλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 19.04.2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 18.04.2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00
Περίληψη, Διακήρυξη, Υπεύθυνη Δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά, να καταθέσουν προσφορά για την Υπηρεσία του Ιατρού Εργασίας

03 Απριλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 6.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 11.04.2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 10.04.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ελαιόλαδου (CPV: 15800000-6), για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας για ένα (1) έτος,

22 Μαρτίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 12.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 01.04.2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 29.03.2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά, για την Υπηρεσία της Καθαριότητας (CPV: 90600000-3) στο Γ.Ν. Άμφισσας και στο Κε.Φ.Ι.Απ., για χρονική περίοδο 4 μηνών, (ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024) ήτοι από 01.05.2024 μέχρι και 31.08.2024

22 Μαρτίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 60.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 01.04.2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 29.03.2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά, για να αναδειχθεί ο ανάδοχος που θα προβεί στην Ανάλυση Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου προκειμένου να πιστοποιηθούν με HACCP (CPV: 79132000-8), τα μαγειρεία, στο Γ. Ν. Άμφισσας

12 Μαρτίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.100,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 852/2004 άρθρο 5 και της υπ. αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/2017) Υγειονομικής Διάταξης .
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 21.03.2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 20.03.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, σφραγισμένες προσφορές για ανάδειξη του πλειοδότη ο οποίος θα πραγματοποιειθεί στο Γ.Ν Άμφισσας για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλευσης μια κατοικίας Εμβαδού 86 m²,1 ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας , με χρονικό διάστημα εκμίσθωσης τα έξη (6) έτη

07 Μαρτίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 12.500,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 22.03.2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα προσφορών 21.03.2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00
Περίληψη διακήρυξης ,Διακήρυξη

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ

27 Φεβρουαρίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 12.500,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 07.03.2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 06.03.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία της Ακτινοπροστασίας

27 Φεβρουαρίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.000,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% χρονική περίοδο ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 05/03/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 04/03/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση & Διευκρίνηση Διαγωνισμού

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Καθαριότητας

27 Φεβρουαρίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% για χρονική περίοδο 4 μηνών
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 05/03/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 04/03/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ασθενοφόρου

27 Φεβρουαριου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 14.880,00€ συμπ.ΦΠΑ 24% για ένα(1) έτός
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 05/03/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 06/03/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού

27 Φεβρουαριου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 9.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 07/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 06/03/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την Υπηρεσία της Καθαριότητας

23 Iανουρίου 2024

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 167.400,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% για ένα(1) έτος
Έναρξη υποβολής προσφορών 24/01/2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 05/02/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 09/02/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ασθενοφόρου

17 Ιανουαρίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 14.880,00€ συμπ.ΦΠΑ 24% για ένα(1) έτός
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 23/01/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 22/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας

11 Iανουρίου 2024

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 102.672,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (2) ΕΤΗ
Έναρξη υποβολής προσφορών 11/01/2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 29/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 05/05/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Καθαριότητας

08 Ιανουαρίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 28.000,00 € συμπ.ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 12/01/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 11/01/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση